سوابق پروژه های انجام شده توسط سرماساز را میتوانید در این بخش ببینید.

پمپ مناسب

شرکت سرماساز پمپ مناسب   شرکت فنی مهندسی گیل برودت سرماساز در سال 1399 در استان گیلان فعالیت خود را آغاز کرده. شرکت سرماساز شرکت زیر مجموعه شرکت یگانه صنعت تهویه می باشد که از سال 1389 فعالیت خود رابه عنوان نماینده تهویه نیا شروع و تا امروز با بیش از 1000 میلیارد ريال پروژه…

محاسبه هد پمپ

شرکت سرماساز محاسبه هد پمپ   شرکت فنی مهندسی گیل برودت سرماساز در سال 1399 در استان گیلان فعالیت خود را آغاز کرده. شرکت سرماساز شرکت زیر مجموعه شرکت یگانه صنعت تهویه می باشد که از سال 1389 فعالیت خود رابه عنوان نماینده تهویه نیا شروع و تا امروز با بیش از 1000 میلیارد ريال…

محاسبه دبی پمپ

شرکت سرماساز محاسبه دبی پمپ   شرکت فنی مهندسی گیل برودت سرماساز در سال 1399 در استان گیلان فعالیت خود را آغاز کرده. شرکت سرماساز شرکت زیر مجموعه شرکت یگانه صنعت تهویه می باشد که از سال 1389 فعالیت خود رابه عنوان نماینده تهویه نیا شروع و تا امروز با بیش از 1000 میلیارد ريال…

بازسازی کولر قدیمی

شرکت سرماساز بازسازی کولر قدیمی   شرکت فنی مهندسی گیل برودت سرماساز در سال 1399 در استان گیلان فعالیت خود را آغاز کرده. شرکت سرماساز شرکت زیر مجموعه شرکت یگانه صنعت تهویه می باشد که از سال 1389 فعالیت خود رابه عنوان نماینده تهویه نیا شروع و تا امروز با بیش از 1000 میلیارد ريال…

بازسازی موتور فن

شرکت سرماساز بازسازی موتور فن   شرکت فنی مهندسی گیل برودت سرماساز در سال 1399 در استان گیلان فعالیت خود را آغاز کرده. شرکت سرماساز شرکت زیر مجموعه شرکت یگانه صنعت تهویه می باشد که از سال 1389 فعالیت خود رابه عنوان نماینده تهویه نیا شروع و تا امروز با بیش از 1000 میلیارد ريال…

بازسازی کولر اسپلیت

شرکت سرماساز بازسازی کولر اسپلیت   شرکت فنی مهندسی گیل برودت سرماساز در سال 1399 در استان گیلان فعالیت خود را آغاز کرده. شرکت سرماساز شرکت زیر مجموعه شرکت یگانه صنعت تهویه می باشد که از سال 1389 فعالیت خود رابه عنوان نماینده تهویه نیا شروع و تا امروز با بیش از 1000 میلیارد ريال…

عملکرد شیر برقی

شرکت سرماساز عملکرد شیر برقی   شرکت فنی مهندسی گیل برودت سرماساز در سال 1399 در استان گیلان فعالیت خود را آغاز کرده. شرکت سرماساز شرکت زیر مجموعه شرکت یگانه صنعت تهویه می باشد که از سال 1389 فعالیت خود رابه عنوان نماینده تهویه نیا شروع و تا امروز با بیش از 1000 میلیارد ريال…

چرا آب استخر کدر میشه؟

شرکت سرماساز چرا آب استخر کدر میشه؟   شرکت فنی مهندسی گیل برودت سرماساز در سال 1399 در استان گیلان فعالیت خود را آغاز کرده. شرکت سرماساز شرکت زیر مجموعه شرکت یگانه صنعت تهویه می باشد که از سال 1389 فعالیت خود رابه عنوان نماینده تهویه نیا شروع و تا امروز با بیش از 1000…

بازسازی کولر اسپلیت و کمپرسور

شرکت سرماساز بازسازی کولر اسپلیت و کمپرسور   شرکت فنی مهندسی گیل برودت سرماساز در سال 1399 در استان گیلان فعالیت خود را آغاز کرده. شرکت سرماساز شرکت زیر مجموعه شرکت یگانه صنعت تهویه می باشد که از سال 1389 فعالیت خود رابه عنوان نماینده تهویه نیا شروع و تا امروز با بیش از 1000…

بازسازی پنکه

شرکت سرماساز بازسازی پنکه   شرکت فنی مهندسی گیل برودت سرماساز در سال 1399 در استان گیلان فعالیت خود را آغاز کرده. شرکت سرماساز شرکت زیر مجموعه شرکت یگانه صنعت تهویه می باشد که از سال 1389 فعالیت خود رابه عنوان نماینده تهویه نیا شروع و تا امروز با بیش از 1000 میلیارد ريال پروژه…