ظرفیت سرمایشی BTU
منظور از وسایل گرمازا، رایانه، یخچال، تلویزیون و وسایل مشابه می باشد.