فرم الکترونیکی سالن های ورزشی و استخرها

  • در صورت وجود انشعاب گاز ظرفیت کنتور گاز یا ایستگاه موجود را مشخص نمائید.
  • در صورت وجود انشعاب گاز ظرفیت کنتور گاز یا ایستگاه موجود را مشخص نمائید.
  • آیا در سالن ، جایگاه تماشاچی وجود دارد ؟ در صورت وجود جایگاه تماشاچی لطفاٌ ابعاد را مشخص فرمایید.
  • آیا در سالن ، جایگاه تماشاچی وجود دارد ؟ در صورت وجود جایگاه تماشاچی لطفاٌ ابعاد را مشخص فرمایید.
  • انواع فایل های مجاز : zip.
    فقط با پسوند ZIP
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .